Wet Werk en Zekerheid

file451297827287Op 10 juni jl. is de Wet Werk en Zekerheid met ruime steun van de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving en omvat belangrijke wijzigingen met betrekking tot tijdelijke arbeidscontracten.
Het eerste deel van de wet per 1 januari 2015 worden ingevoerd. De overige delen volgen op 1 juli 2015 en 1 januari 2016.

Hieronder zetten we alvast de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015 voor u op een rij.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet langer toegestaan, tenzij er sprake is van een vooraf beschreven ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’.

Tip: Heeft u een zwaarwegend bedrijfsbelang? Leg dit dan vooraf vast in de arbeidsovereenkomst.

Aanzegtermijn
Bij bepaalde tijd contracten van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn van 1 maand. De werkgever moet uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wel of niet verlengt. Als de werkgever dit nalaat, betaalt hij een vergoeding ter hoogte van één maandloon.
Let op: dit geldt voor alle tijdelijk contracten van 6 maanden of langer die na 1 januari 2015 zijn aflopen, dus ook voor verlengde contracten.

Tips:
• Agendeer de aanzegtermijn van lopende en nieuwe contracten voor bepaalde tijd. Informeer de medewerker ook als het contract wel verlengd wordt.
• Aanzegging kan ook direct bij ingaan van het contract. Neem dit desgewenst op in een modelarbeidsovereenkomst.
• Vermeld duidelijk eind- en aanzegdatum in het contract

Proeftijd
Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of minder is het verboden een proeftijd op te nemen. (Indien op of 1 na januari een tijdelijk contract wordt afgesloten waarop een CAO van toepassing is met afwijkende bepalingen, dan blijven die bepalingen geldig tot einddatum van de CAO, met een maximum van 1,5 jaar na ingang van de wet).

Tip: Wilt u toch een proeftijd overeenkomen met een nieuwe werknemer? Sluit dan een arbeidsovereenkomst voor een (iets) langere duur dan 6 maanden.

Doorbetalen oproepkrachten
In de huidige situatie worden flexwerkers, bij onvoldoende werk, de eerste zes maanden niet doorbetaald (geen werk = geen loon). Deze periode kan bij CAO onbeperkt verlengd worden. Vanaf 1 januari mag dat nog alleen bij werkzaamheden die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Uitgangspunt is dat de werknemer bij geen werk wel recht heeft op loon, tenzij de oorzaak daarvan in redelijkheid voor rekening van de werknemer komt.

Doorbetalen uitzendkrachten
In de huidige situatie kan overeengekomen worden dat de eerste zes maanden geen loon wordt doorbetaald indien er geen werk is. Deze periode kan bij CAO onbeperkt verlengd worden. Vanaf 1 januari is onbeperkte verlening niet meer mogelijk. De termijn kan alleen bij CAO worden verlengd tot 78 weken. Daarna heeft een uitzendkracht ook recht op loon wanneer er geen werk wordt verricht.

Tip: Houdt hier rekening mee bij het verlengen van oproep- en uitzendovereenkomsten

Een overzicht van alle wijzigingen kunt u hier downloaden.