Participatiewet ingegaan

file451297827287De Participatiewet is ingegaan per 1 januari jl. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong samen. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers).

De achtergrond van de wet is gelegen in het Sociaal Akkoord van april 2013. Daarin zijn afspraken gemaakt tussen sociale partners en de regering met het oog op verbetering van de kansen voor arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt. De concrete afspraak is dat er, tot 2026, 100.000 extra banen zijn gecreëerd, zowel in de private als publieke sector, plus 25.000 bij de overheid.

Voor de periode 2015-2017 houdt dat in dat werkgevers 5.000 extra banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

De Quotumwet en mogelijke sanctie voor bedrijven
Op 1 juli jl. is tevens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (“Quotumwet”), als aanvulling op de Participatiewet, aangeboden aan de Tweede Kamer.

Deze wet met sanctiemogelijkheden moet dienen als “stok achter de deur”. De Quotumwet treedt in werking als blijkt dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen en geldt voor bedrijven met een personeelsbestand van minimaal 25 werknemers.
In een nulmeting is vastgesteld hoeveel banen er op 1 januari 2013 door arbeidsgehandicapten werden vervuld. In 2016 controleert het kabinet voor het eerst of de afgesproken aantallen extra banen over het jaar 2015 zijn gehaald. Als dat niet zo is, treedt de quotumregeling, na overleg met de sociale partners en de VNG, in werking. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd.

Of een individuele werkgever een quotumtekort heeft wordt bepaald aan de hand van de door hem in een jaar verloonde uren en het aandeel van de doelgroep daarin. Het quotumtekort is vervolgens het aantal verloonde uren voor personen uit de doelgroep dat in een jaar te weinig bij de werkgever in dienst is. Bij een tekort volgt een heffing ter hoogte van het quotumtekort, vermenigvuldigd met € 5.000. Dit betekent dat dit bedrag dient te worden betaald per persoon uit de doelgroep die te weinig in dienst is.

Subsidies en regelingen
Als u een medewerker aanneemt die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan de gemeente het verschil tussen de loonwaarde van deze medewerker en het minimumloon vergoeden. Andere instrumenten waarvan u gebruik kunt maken, zijn onder andere de no-riskpolis, jobcoaches en de mobiliteitsbonus.

Informeer naar de mogelijkheden bij het UWV of het Werkgever Service Punt in uw gemeente.