Koppeling WGA-vast en -flex uitgesteld

file451297827287

Op 20 februari jl. heeft Minister Ascher de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen de koppeling tussen de WGA-vast en de WGA-flex uit te stellen naar 1-1-2017.

Achtergrond
Op 1-1-2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) ingegaan. Als gevolg daarvan is de werkgever financieel verantwoordelijk geworden voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek worden. De Wet BeZaVa beoogt hiermee de werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn te brengen met die voor vaste krachten.

Om inzicht te creëren in de instroom van flex-medewerkers in de WGA is de WGA-flex geïntroduceerd. Een tijdelijke regeling om verzekeraars de kans te geven zich een beeld te vormen van het nieuwe risico van de WGA-flex.
De intentie was per 1-1-2016 het WGA-vast en het WGA-flex risico samen te voegen tot één WGA. In het hybride systeem houdt dit in dat werkgevers dan de keuze hebben tussen een publieke of private verzekering voor het WGA-risico voor vaste krachten en flexkrachten tezamen.

Reden uitstel
Verzekeraars hebben aangegeven zich zorgen te maken over het speelveld op de hybride markt. De samenvoeging van vaste en flexibele risico’s betekent een uitbreiding van de markt. Verzekeraars zijn nog niet klaar voor deze marktuitbreiding waarin ze zich moeten verbreden naar schadelastbeperking voor flexwerkers.
Om verzekeraars de kans te bieden goed voorbereid in de markt te stappen is de Minister voornemens de samenvoeging van vaste en flexibele risico’s een jaar uit te stellen, waarmee de invoering wordt verschoven naar 1 januari 2017.
De volledige Kamerbrief kunt u hier downloaden.

Advies
Inzicht in de risico’s en mogelijkheden van zowel de Ziektewet als de WGA zijn van essentieel belang om te zijner tijd een beslissing te nemen tussen het publiek of privaat verzekeren van het volledige (samengevoegde) WGA risico. Het is een lastige materie, die grote financiële consequenties kan hebben.

Wacht daarom niet tot het laatste moment maar zorg dat u weet hoe u er voor staat. Wij helpen u hier graag bij.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.