Home

Pensioenleeftijd naar 68 jaar in 2018

Inleiding In dit nieuwsbericht lichten wij een belangrijke wijziging op pensioengebied toe. Dit betreft het opschuiven van de pensioenleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018. Nieuwe pensioenleeftijd 68 jaar Het fiscale kader rondom pensioen wordt aangepast naar leeftijd 68 per 1 januari 2018. Kort gezegd, de jaarlijkse opbouw van het pensioen richt zich niet meer op leeftijd 67, maar …

Read More

Wijzigingen ERD WGA per 1-1-2017

Vanaf 1 januari 2017 verandert het eigen risico dragen voor de WGA. De overheid wil hiermee de concurrentieverhoudingen tussen de private en de publieke verzekeringsmarkt verbeteren. De veranderingen voor werkgevers die het eigen risico dragen voor de WGA of overwegen om eigenrisicodrager te worden zijn: Geen inlooprisico meer Wilt u eigenrisicodrager worden? Dan heeft u als werkgever geen inlooprisico. Dat …

Read More

Minister Asscher sluit route voor 1-jarig WGA voordeel af

In een kamerbrief heeft minister Asscher een maatregel aangekondigd om te voorkomen dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 vanwege financieel voordeel voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van UWV. Geregeld wordt dat werkgevers in alle gevallen ten minste drie jaar bij UWV verzekerd moeten zijn, alvorens zij toestemming kunnen krijgen om weer eigenrisicodrager te worden. Minister Asscher schrijft …

Read More

Wetsvoorstel wijziging WGA-ERD

File451297827287 E1403183130785

Minister Asscher heeft op 22 juni jl. in een Kamerbrief aanpassingen aangekondigd in de publieke verzekering van UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hij doet dit nadat afgelopen voorjaar van diverse kanten gewezen is op een verstoring van het evenwicht op de hybride WGA-markt. Deze aanpassingen zorgen er voor dat het evenwicht tussen de publieke verzekeraar (UWV) en private …

Read More

Nieuw: Quickscan financiële risico’s Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid

File291262296303

De wetgeving rondom Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid is volop in beweging. De tendens is dat de (financiële) verantwoordelijkheid van zieke (ex-) werknemers in toenemende mate bij de werkgevers komt te liggen. Ervaring leert echter, dat vraagstukken vaak ad hoc per wetswijziging of casus worden opgelost, ten koste van het overzicht in de totale financiële consequenties. Maar, wat voor één onderdeel in …

Read More

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangenomen door Eerste Kamer

File451297827287 E1403183130785

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is op 31 maart door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet regelt dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten voor deze mensen tot 2026 in totaal 100.000 banen creëren. …

Read More

Koppeling WGA-vast en -flex uitgesteld

File451297827287 E1403183130785

Op 20 februari jl. heeft Minister Ascher de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen de koppeling tussen de WGA-vast en de WGA-flex uit te stellen naar 1-1-2017. Achtergrond Op 1-1-2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) ingegaan. Als gevolg daarvan is de werkgever financieel verantwoordelijk geworden voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen 28 …

Read More

Participatiewet ingegaan

File451297827287 E1403183130785

De Participatiewet is ingegaan per 1 januari jl. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong samen. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers). De achtergrond van de wet is gelegen in het Sociaal Akkoord van april 2013. Daarin zijn afspraken gemaakt tussen sociale partners …

Read More

Wet Werk en Zekerheid ingegaan

File451297827287 E1403183130785

Het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid is per 1 januari 2015 ingevoerd. De overige delen volgen op 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Deze wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving en omvat belangrijke wijzigingen met betrekking tot tijdelijke arbeidscontracten. Deze wijzigingen kunnen aanzienlijke consequenties hebben. Houdt hier …

Read More

Bereken uw inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid

DSC08546 B

Het kan iedereen gebeuren, arbeidsongeschikt raken. Veel mensen staan echter niet stil bij de inkomensgevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Via de onderstaande links kunt u met de zogeheten WIA-calculator van De Goudse Verzekeringen, zelf eenvoudig uitrekenen op welke uitkering u vanuit de overheid recht heeft. Daarnaast kunt u zien welke aanvullingen hierop mogelijk zijn met een verzekeringsoplossing. Bent u werkgever? Klik …

Read More

Page 1 of 212»